Katarzyna KobroBiografia Katarzyny KobroBiography of Katarzyna Kobro


1898
Katarzyna urodziła się 26 stycznia 1898 r. w Moskwie, z matki Eugenii Rozanow i ojca Mikołaja von Kobro.

1917
Rozpoczyna studia rzeźbiarskie w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa.

1918
Wstępuje do Państwowych Wolnych Pracowni Artystycznych

1920
Przenosi się do Smoleńska, gdzie wykłada rzeźbę w szkole ceramiki. Bierze ślub z Władysławem Strzemińskim.

1921
Współorganizuje smoleńską filię grupy UNOWIS. Pracuje jako dekoratorka sceniczna, projektuje plakaty.

1922
Razem z mężem przekracza nielegalnie granicę Polski.

1924
Jest współzałożycielką Grupy Artystów Awangardowych "Blok" w Warszawie. Prezentuje prace na I Wystawie "Bloku". Otrzymuje polskie obywatelstwo.

1925
Opuszcza grupę "Blok".

1926
Przystępuje do grupy "Praesens". Jesienią bierze udział w pierwszej wystawie grupy.

1929
Wraz ze H. Stażewskim i W. Strzemińskiem opuszcza grupę "Praesens" aby założyć grupę "a.r." (awangarda rzeczywista)

1930
Gromadzi dzieła sztuki nowoczesnej w Polsce dla organizowanej przez grupę "a.r" Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Uczy estetyki wnętrz w Liceum Gospodarczym i Szkole Gospodarczej w Łodzi.

1931
15 lutego otwarcie Międzynarowowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Ukazuje się książka "Kompozycja przestrzeni. Obliczania rytmu czasoprzestrzennego" K. Kobro i W. Strzemińskiego, jako tom 2 Biblioteki "a.r".

1932
Wchodzi w skład grupy "Abstraction Creation".

1933
Zostaje członkiem Redakcji "Forma", czasopisma Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków.

1936
W listopadzie przychodzi na świat córka, Nika.

1937
Podpisała (jako jedyna z Polski) "Dimensionist Manifesto" wydany m.in. przez J. Arpa, M. Duchampa i L. Moholy-Nagy, traktujący o nowym, uniwersalnym podejściu do sztuki i człowieka.

1939
Wybuch wojny - wyjeżdża z mężem do jego rodziny, do Wilejki.

1940
W maju powraca z rodziną do okupowanej Łodzi, gdzie represje zmuszają ich do podpisania tzw. listy rosyjskiej.

1945
Ofiarowuje Muzeum Sztuki w Łodzi niemal wszystkie swoje rzeźby, ocalone podczas okupacji od zniszczenia.

1946
Mimo starań, nie zostaje przyjęta do Związku Plastyków. Zarobkuje robieniem filcowych maskotek.

1947
Następuje separacja małżeństwa i kolejne rozprawy sądowe o opiekę nad dzieckiem. Kobro nie udaje się znaleźć stałego zatrudnienia. Zarobkuje produkcją maskotek i zabawek.

1948
W czerwcu następuje otwarcie Muzeum Sztuki w Łodzi. Kobro - po wojennej przerwie - powraca do tworzenia -- powstają cztery gipsowe akty.

1949
Przeciw Kobro zostaje wytoczone oskarżenie o "odstępstwo od narodowości polskiej". Uzyskuje uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego i od września rozpoczyna pracę nauczycielki rosyjskiego i rysunków w I Szkole TPD. W listopadzie zostaje skazana na więzienie.

1950
Sąd Apelacyjny wydaje wyrok uniewinniajacy. W czerwcu z rozpoznaniem nieoperacyjnego raka trafia do Instytutu Onkologii. Po dwumiesięcznej kuracji poraca do Łodzi.

1951
21 lutego umiera. Zostaje pochowana w Łodzi na cmentarzu prawosławnym na Dolach.


1898
January 26, Moscow, Birth of Katarzyna. Her parents, Eugenia Rozanowa and Mikolaj von Kobro

1917
Begins sculpture studies in Moscow School of Art, Sculptureand Architecture

1918
Enters National Society of Free Art Studies

1920
Moves to Smolensk. Gives lectures on sculpture in the school of ceramics. Weds Wladyslaw Strzeminski

1921
Cooperates in organizing the Smolensk branch of UNOWIS group. Works as a scenographer and poster designer.

1922
Together with her husband illegally crosses Polish border.

1924
One of the founders of the Group of Avan-garde Artists named "Blok" in Warsaw. Exhibits works on the First Exhibition of "Blok". Gets Polish citizenship.

1925
Leaves "Blok" group.

1926
Joins "Praesens" group. Autumn, participates in the first exhibition of the group.

1929
Together with H. Stazewski and W. Strzeminski leaves "Praesens" group to initiate "a.r." (real vanguard) group.

1930
For the Collection of Modern Art organised by "a.r." group in Lodz, collects modern art in Poland. Teaches Aesthetics of Interiors in the Economic Colleague and Economic School in Lodz.

1931
February 15, Opening of International Collection of Modern Art in Lodz. Publishing "Spatial Composition. Calculation of Spatiotemporal Rythm", book written by Kobro and Strzeminski, as the second volume of the "a.r." Library.

1932
Enters "Abstraction Creation" group.

1933
Becomes a member of the "Forma" Editorial Staff, the magazine of the Polish Artists Trade Union.

1936
November, Birth of her daughter Nika.

1937
Signs (as only one from Poland) "Dimensionist Manifesto" - published by J. Arp, M. Duchamp i L. Moholy-Nagy.

1939
Break out of the war. Leaves with her husband to his family, to Wilejka.

1940
May, Together with her family comes back to occupied Lodz, where repressions force them to sign so called "Russian list".

1945
Makes a donation of almost all her sculptures which survuved the war to the Art Museum of Lodz.

1946
Despite all her attempts is not accepted as a member of the Society of Artists. Makes felt mascots to earn a living.

1947
Separation of her marriage and subsequent trials for the rights to the child. Cannot find a permanent job. Earns by producing mascots.

1948
June, Opening of the Art Museum of Lodz. Accusation of "abandoning Polish citizenship".

1949
Gets rights to teach Russian and since October starts teaching Russian and painting in the First TPD School. November, Sentenced to imprisonment.

1950
Court of Appeal exculpates her. June, Doctors diagnose cancer that cannot be operated on. After two-month treatment in the Institute of Oncology, comes back to Lodz.

1951
February 21, Her death. Burial in the Orthodox Cementery in Lodz.

 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE