Katarzyna KobroMarzenna Donajski i Juliusz Donajski


Marzenna Donajski and Juliusz Donajski
Wprowadzenie

  Introduction

  "Kompozycja przestrzeni" zaczyna się od słów: "granice rzeźby możemy rozpatrywać zależnie od swego nastawienia - albo jako granicę kształtującą przestrzeń wewnętrzną, albo też jako granicę, która kształtuje przestrzeń zewnętrzną". Rzeźba w tym ujęciu to już nie bryła czy obiekt lecz po prostu projekt przestrzeni. Zadziwiającą kontynuację tej myśli widzimy dzisiaj m.in. w wypowiedziach twórców wirtualnej rzeczywistości, którzy twierdzą, że pozwala ona syntetyzować wizje różnych punktów widzenia. Czytając słowa Katarzyny Kobro i obcując z jej pracami odkrywamy, że mamy do czynienia z nowatorską teorią i twórczością, która zdaje się być propozycją organizacji przestrzeni wykraczającą poza możliwości jej czasów. Dzisiaj, dzięki wirtualnej rzeczywistości (VR) możliwe są realizacje, w których "rzeźba nie ma granic, które by powstrzymały jej rozrost". Podjęcie takiej próby jest dla nas pasjonującym wyzwaniem.

  Innym wyzwaniem, wobec którego stajemy, to dorobek Katarzyny Kobro i jego percepcja. Do dnia dzisiejszego, w Polsce nie odbyła się przekrojowa wystawa jej prac. Oczywiście, prace jej pojawiały się sporadycznie - najczęściej w kontekście Kobro - Strzemiński, natomiast nie mie-liśmy jeszcze okazji aby ogarnąć cały jej zacho-wany i zrekonstruowany dorobek. Dlatego też podjęliśmy wysiłek realizacji projektu Kobro On-Line, który jest pierwszą próbą monograficznej prezentacji dorobku Katarzyny Kobro. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki istnieniu nowego medium - internetu.

  Kobro On-Line jest też próbą świadomego kształtowania nowego sposobu postrzegania roli i miejsca galerii. Cyberprzestrzeń to nie tylko biznes i przetwarzanie danych. Poszukiwanie miejsca dla sztuki - w społeczeństwie wieku informacji jest jednym z wyzwań, które pragniemy podjąć, mając nadzieję, że projekt ten będzie dobrym punktem wyjścia do szerokiej dyskusji. Sprostanie wyzwaniom jakie stawia przed nami epoka bezpośredniej komunikacji milionów ludzi na całym świecie, wymaga uświadomienia sobie i upowszenienia faktu, że sednem zachodzoących dzisiaj przeobrażeń jest powstawanie nowych mechanizmów i struktur społecznych. Rolą sztuki jest więc wskazywanie możliwości wynikających z rozwoju technicznego.

  W niewielkiej fizycznej przestrzeni naszej galerii nie ma miejsca na prezentację wszystkich zachowanych i zrekonstruowanych prac Katarzyny Kobro - nawet gdyby udało się nam zgromadzić je wszystkie w jednym miejscu i czasie. Ale też - paradoksalnie - jest miejsce na przedstawienie całego jej dorobku oraz wiedzy krytyczno-historycznej na jej temat. Zapraszamy!

Marzenna Donajski i Juliusz DonajskiCytaty z Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński "Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego" Łódź 1931 Biblioteka "a.r." nr 2
 

  "Spatial composition" begins with words. "we may regard the limits of sculpture depending on our approach either as the limits of inner space or else as the limits of outer space". A sculpture as regarded in these categories is no longer a solid body or object. It is simply a design of space. We may currently observe astonishing continuation of this opinion, in particular, in statements by creators of virtual reality who claim that it enables to synthesize different viewpoints into a common vision. Reading Katarzyna Kobro's words and communicating with her art we come to the conclusion that we are dealing with a novel theory and art which appear to be a proposal for organizing space. This proposal reached far beyond the opportunities offered by Katarzyna Kobro's epoch. Today, due to virtual reality it no longer seems impossible to undertake projects in which "the sculpture knows no limits hampering its expansion". We consider this kind of project an exciting challenge.

  Another challenge that we currently face is Katarzyna Kobro's heritage and its perception. A comprehensive exhibition of her works has not been held in Poland to date. Of course, her works have sporadically appeared, mainly in the Kobro-Strzemiński context. However, we have not had a chance thus far to embrace her entire preserved and restored heritage. Namely for this reason we have undertaken the effort of implementing the Kobro Online project which will be the first ever attempt at exclusive presentation of Katarzyna Kobro's work. The project became feasible due to a new medium - the Internet.

  Kobro Online is also an attempt to consciously develop a new approach toward the role and place of art galleries. Cyberspace is not merely a line of business or a place for data processing. Looking for art's place in an information-age society is one of the challenges we wish to undertake with the hope that this project will be a good starting point for a broad discussion. Meeting the challenges posed by the epoch of direct communication between millions of people throughout the world demands realization and general acceptance of the fact that the aim of transformations that are currently under way is to develop new social mechanisms and structures. Therefore, art's role is to show the opportunities offered by technological progress.

  There is no place in the small physical space of our gallery to exhibit all the preserved and restored works created by Katarzyna Kobro, even presuming that we have managed to collect all of them at the same time in the same place. However - paradoxical as it may seem - there is enough space to present her entire heritage and the available critical-historical materials concerning the artist. Welcome!

Marzenna Donajski i Juliusz DonajskiQuotes from Katarzyna Kobro, Wladyslaw Strzeminski "Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego" Lodz 1931 Biblioteka "a.r." nr 2
 LIVE CAMERA
PRZED OTWARCIEM BEFORE OPENING

OD AUTORÓW
DLACZEGO KOBRO
BIOGRAFIA
PRACE

FROM AUTHORS
WHY KOBRO
BIOGRAPHY
WORKS

I N T E R A C T I V E
AKTY
MODEL QTVR
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE

NUDES
MODEL QTVR
SPATIAL COMPOSITIONS

KOMPOZYCJA MUZYCZNA

KOMUNIKATY MUZEUM SZTUKI
MEDIA O WYSTAWIE

MUSIC COMPOSITION

MUZEUM SZTUKI ANNOUNCEMENTS
MEDIA ABOUT EXHIBITIONPROJECT AUTHORS: MAGA DONAJSKI & JULO DONAJSKI - D'DG KOBRO'S HOME PAGE